A pseudo element example. Image by CSS Tricks
Trong CSS có một đặt tính ít được nhắc đến, nhưng chứa đựng rất nhiều tiềm năng, đó chính là các pseudo-element, cụ thể là 2 pseudo ::before ::after.

Bạn hãy cùng chúng tôi khảo sát cách dùng và những ứng dụng rất hay của pseudo-element trong bài hướng dẫn cụ thể và nhiều ví dụ thực tiễn này.
  • Người hướng dẫn: Trần Trọng Thanh
  • Xem thêm ứng dụng pseudo-element: http://css-tricks.com/pseudo-element-roundup/
  • Video (screen cast): http://youtu.be/5YZbPyfrBtc


Leave a Reply