Form và Input là những đối tượng cơ bản nhất của HTML để người dùng tương tác với một website. Từ thuở sơ khai của web, đây cũng là cách duy nhất để nhà quản trị thu thập dữ liệu do người dùng cung cấp và là cơ sở của những dạng website động có sử dụng cơ sở dữ liệu.

Bài học này sẽ hướng dẫn các bạn làm việc với Forms và Inputs đồng thời giới thiệu một số "best practice" khi gửi dữ liệu form thông qua cách truyền thống và AJAX.


Leave a Reply