Bài học này sẽ giải thích cách sử dụng các thuộc tính CSS liên quan đến text cũng như khả năng tối ưu cài đặt nhờ tính kế thừa của chúng.
Đồng thời, bạn sẽ được hướng dẫn cách tiếp cận với web font và tận dụng chúng để thực hiện giao diện web sử dụng các kiểu chữ làm thiết kế (typography).

Leave a Reply