Bài học này sẽ hướng dẫn các bạn kiến thức căn bản về thuộc tính "position" của CSS. Bên cạnh đó, bạn sẽ được giải thích một cách tường tận hơn về khái niệm "Stacking Context" mà đa số lập trình viên Front-end sẽ bỏ qua khi làm việc với z-index và các lớp (layer) trong CSS. Khi hiểu rõ Stacking Context, việc hiện thực các lớp chồng lên nhau sẽ đơn giản hơn và sửa lỗi z-index sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Từ đó sẽ không còn tình trạng cài đặt giá trị z-index vô tội vạ như hình minh hoạ. ;)
Leave a Reply