Function trong JavaScript khi thực thi sẽ tạo nên những vùng nhớ đặc biệt lưu lại giá trị của các biến nội bộ và cách ly chúng với bên ngoài tạo thành Closure. Đây chính là cơ sở để ứng dụng các pattern về module, IIFE, sự bao đóng của OOP...

Người hướng dẫn: +Trần Tuấn Quy - Technical Lead
Nội dung hướng dẫn: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Closures
Video: https://www.youtube.com/watch?v=0fizpuXGc-cOne Comment