This tutorial is part of Nau workflow training which discusses most basic settings of new front end project as well as usage of our standard code linters which help maintain code quality and readability.

Bài hướng dẫn này là một phần của loạt bài về quy trình phát triển Front End của Nâu Studio. Trong bài này, Thanh sẽ trình bày về các cài đặt căn bản của một dự án web front end. Mặc dù SublimeText được dùng để demo nhưng những cài đặt này hoàn toàn có thể áp dụng cho các IDE khác. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được tìm hiểu thêm về cách sử dụng các công cụ kiểm tra lỗi và cú pháp của JavaScript để giúp việc lập trình hiệu quả hơn.Leave a Reply