In this tutorial, Thanh will explain what is Grunt and how to use it in Front End development process. This is part of Nau's development process.

Trong bài hướng dẫn này, Thanh sẽ giới thiệu về công cụ tự động hoá GruntJS và hướng dẫn cách sử dụng nó trong quy trình phát triển web front end.

Về GulpJS, chúng tôi sẽ có một bài hướng dẫn riêng về nó trong thời gian tới.


Leave a Reply