Trong buổi Chia Sẻ Ngày Thứ Sáu này, Long sẽ giải thích về một xu hướng không mới nhưng đang khá nổi của thế giới, đó là Internet of Things.

Ngoài ra, thông qua phần brainstorm và phần trình bày demo của Thanh và Thịnh, các bạn sẽ có được hình dung rõ hơn về IoT ở khía cạnh của nhà phát triển và biết được mình có thể bắt đầu thử nghiệm với IoT từ đâu.

Tham khảo thêm:
- Particle (tên mới của Spark): https://www.particle.io
- Arduino: http://www.arduino.cc/
- Raspberry Pi: https://www.raspberrypi.org/
- Các sensors lập trình cho Arduino / Particle: http://www.adafruit.com/category/35


Leave a Reply